Náš velkoobchodní e-shop najdete na www.graspo.store

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci,
níže naleznete dokument s kompletními obchodními podmínkami pro náš internetový obchod.
V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Fakturační údaje:

GRASPO CZ, a.s, 
Pod Šternberkem 324, 763 02  Zlín
IČ: 25586092
DIČ: CZ-25586092
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3174
Bankovní spojení: ČSOB Factoring č.ú.:  11224293/0300
Kontaktní osoba: Zuzana Pospíšilová
E-mail: gnotes@graspo.com
Tel.: 577 606 216

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ OBCHOD

Obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi kupujícím (dále jen „kupující“) a prodávajícím - společností GRASPO CZ, a.s., IČ: 25586092, se sídlem Pod Šternberkem 324, Zlín, PSČ 763 02, e-mail: sales@graspo.com, tel: 577 606 111, fax: 577 104 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3174 (dále jen „prodávající“) a jsou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem (prodávajícím) a zákazníkem (kupujícím) způsobem upraveným těmito OP (dále jen „smlouva“).

1. Základní informace
2. Doručování zboží
3. Odstoupení od smlouvy
4. Práva a povinnosti z vadného plnění
5. Vyřízení reklamace
6. Ochrana osobních údajů
7. Řešení sporů
8. Ostatní

1    Základní informace

1.1    Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

1.2    Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.3    Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.4    Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

1.5    Prodávající může ceny v obchodu průběžně aktualizovat s tím, že pro konkrétní smlouvu je závazná cena platná v době odeslání objednávky kupujícím.

1.6    V případě, že prodávající prezentuje na adrese www.gnotes.cz slevy a poskytuje zákazníkům dárkové či jiné poukazy (dále jen „slevy“), pro každou z těchto výhod platí pravidla pro její uplatnění. Pravidla včetně uvedení doby platnosti slevy jsou uvedena na adrese www.gnotes.cz přímo u prezentace konkrétní slevy nebo je zveřejněn odkaz na adresu, kde jsou tyto informace zveřejněny. Při uplatnění slevy zákazníkem v rozporu se zveřejněnými pravidly, sleva nebude na nákup aplikována. Pokud prodávající neinformuje zákazníka o opaku, zákazník může každou ze slev uplatnit jen jednou, a to v rámci jediného nákupu a v době platnosti slevy. V případě, že celková cena zboží za nákup, na nějž byla uplatněna poukázka, je nižší než hodnota poukázky, prodávající rozdíl v ceně zákazníku neproplácí ani nepřevádí na další poukázku. Prodávající si ve vybraných případech vyhrazuje právo slevu neposkytnout.

1.7 Výše nákladů na doručení zboží závisí na zvoleném způsobu dopravy - viz čl. II. těchto obchodních podmínek. S konkrétní výší nákladů na doručení objednaného zboží bude kupující vždy seznámen při tvorbě objednávky, tj. před jejím odesláním prodávajícímu.

1.8    Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

1.9    Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení autorizace objednávky, nikoli potvrzením o přijetí objednávky.

1.10    Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

1.11    Veškeré informace týkající se zboží, cen, skladové dostupnosti, dodacích lhůt, stavu reklamací a ostatní informace jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím kontaktu na prodávajícího uvedeného pod odkazem Kontakty.

1.12    Podrobného průvodce nákupem a jednotlivými technickými kroky vedoucími k uzavření smlouvy naleznete na adrese www.gnotes.cz

1.13    Smlouva, resp. příslušné doklady, jsou uloženy u prodávajícího a registrovaným zákazníkům jsou přístupné po přihlášení pod jejich přihlašovacími údaji, ostatním zákazníkům jsou přístupné po vyžádání u prodávajícího.


2    Doručování zboží

2.1    Doručení zboží je možné pouze na území České republiky.

2.2    Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

2.3    Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, dodá prodávající současně se zbožím, není-li tomu tak, odešle prodávající tyto doklady kupujícímu bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

2.4. Platební podmínky 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

  • bezhotovostně, platební kartou 
  • dobírkou, přes PPL
  • dobírkou, přes Zásilkovnu

2.5    Cena doručení závisí na zvoleném způsobu doručování - viz níže

PPL výdejní místo 39 Kč
PPL doručení na adresu 109 Kč
Zásilkovna - výdejní místo 79 Kč
Osobní odběr  0 Kč

 

2.6    Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 1 % z ceny objednaného zboží, maximálně však do výše 15 % z ceny objednaného zboží. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. Výše uvedené platí i v případě, pokud kupující je v prodlení s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

2.7    Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2.8    Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

2.9    Je-li zboží odesíláno, odevzdá prodávající zboží kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Kupujícímu (spotřebiteli) prodávající zboží odevzdá až tehdy, když zboží kupujícímu předá dopravce.

2.10    Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

2.11    Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.


3    Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

3.1    V případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

3.2    Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

3.3    Odstoupení od smlouvy spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

3.4    Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese spotřebitel.

3.5    Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. S vrácením platby může dodavatel počkat do doby, než obdrží vrácené zboží nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

3.6    Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na adrese www.gnotes.cz
Využije-li spotřebitel této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Odstoupení v ostatních případech

3.7    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

3.8    Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.


4    Práva a povinnosti z vadného plnění
Jakost při převzetí

4.1    Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo obvyklé vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným či smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá

4.2    Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující může uplatňovat právo z vad v době 6 měsíců, spotřebitel ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

4.3    Poskytuje-li prodávající záruku za jakost, je to vždy vyznačeno v katalogu zboží a v potvrzení objednávky spolu s délkou záruční doby.

4.4    Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

4.5    Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

4.6    U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 
Zákonná práva z vad
4.7    Kupující je oprávněn  podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné
porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

4.8    Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

4.9    U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.10    Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití, pokud kupující už před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, pokud vadu způsobil sám nebo vada vznikla důsledkem jeho jednání (typicky nesprávného použití nebo skladování, pokud zboží bylo prodáno za nižší cenu v rozsahu důvodu nižší ceny.


5    Vyřízení reklamace

5.1    Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Reklamační formulář je k nahlédnutí na adrese www.gnotes.cz

5.2    Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady (způsob vyřízení reklamace), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

5.3    Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

5.4    Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

5.5    Není-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena v co nejkratší době. Je-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena v době 30 dnů, leda by bylo sjednáno jinak. Po uplynutí lhůty má kupující stejné nároky, jako by prodávající porušil smlouvu podstatným způsobem.

5.6    Nedodal-li kupující prodávajícímu zboží či podklady kompletní, lhůta k vyřízení reklamace neběží; v tomto případě si prodávající od kupujícího co nejdříve vyžádá doplnění zboží či podkladů.

5.7    Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

5.8    Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

5.9    U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.


6    Ochrana osobních údajů

6.1    Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde kupující na stránce www.gnotes.cz 

Vyjádřením souhlasu s těmito obchodními podmínkami vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění uveřejněném na stránce www.gnotes.cz 

6.2       Osobě, která činí první nákup v internetovém obchodu společnosti GRASPO CZ, a.s., je společnost GRASPO CZ, a.s. oprávněna nabídnout slevový kupón libovolné částky nebo slevy z ceny uvedené v procentuální sazbě. Pro poskytnutí slevového kupónu je nezbytné uvedené emailové adresy, a to jednak pro kontrolu splnění podmínky prvního nákupu, a dále také pro adresu na zaslání předmětného kupónu. Ke zpracování takto sděleného údaje v podobě emailové adresy není potřebné udělat souhlas pro zpracování osobních údajů ve prospěch společnosti GRASPO CZ, a.s., neboť se jedná o plnění z darovací smlouvy, a tento osobní údaj poskytuje osoba jako identifikační údaj v rámci uzavření darovací smlouvy. Osoba, která projeví zájem o poskytnutí slevového kupónu, tímto projevem souhlasu uzavírá darovací smlouvu.

6.3       V souladu s účelem zpracování osobních údajů pro další marketingové účely společnosti GRASPO CZ, a.s. spojené s nabídkou výrobků a služeb; zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání newsletterů, telemarketing); nebo kontaktování za účelem průzkumů trhu a za účelem marketingových výzkumů; kontaktování za účelem přání k Vánocům a Velikonocům nebo jiným svátkům a zasílání slevových poukazů, dárků, apod., a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, nepotřebuje společnost GRASPO CZ, a.s. souhlas osoby, neboť se jedná o oprávněný zájem společnosti GRASPO CZ, a.s.


7    Řešení sporů

7.1    Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

7.2    Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Způsob a podmínky, za kterých se lze obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, jako orgán dohledu jsou uvedeny na stránkách www.coi.cz.

7.3    V případě, že dojde mezi společností GRASPO CZ, a.s. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

8    Ostatní

8.1    Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

8.2    Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 7.8.2020

 

 

Kompletní obchodní podmínky ke stažení

 

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz