+420 577 606 216 (PO-PÁ 8:00-16:00)

picture

Pravidla soutěže

 

Pravidla pro soutěž na sociální síti Instagram

Pořadatel

Pořadatelem soutěže na stránce (aplikaci), instagramových profilech gnotes.cz a graspo.cz, společnosti GRASPO CZ, a.s., je společnost GRASPO CZ, a.s., se sídlem Zlín, Pod Šternberkem 324, PSČ 763 02, IČ: 25586092, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 3174 (dále jen „Pořadatel").

Podmínky soutěže

 1. Termín konání soutěže je vždy oznámen v příspěvku, kterým je soutěž vyhlášena („Soutěžní příspěvek“). Současně je v Soutěžním příspěvku pevně označen i termín ukončení soutěže.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let a mají korespondenční adresu na území České republiky. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.
 3. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře pod Soutěžním příspěvkem vyhlašujícím soutěž odpověď na soutěžní otázku. Přesná pravidla soutěže stanoví konkrétní Soutěžní příspěvek vyhlašující soutěž.
 4. Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou (není-li výslovně uvedeno jinak).
 5. Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné. Komentář ani fotografie nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Komentář musí být napsaný v českém jazyce a být originálního původu od soutěžícího.
 7. Pořadatel nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 8. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 9. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 10. Pravidla soutěže jsou uveřejněna na odkazu https://www.gnotes.cz/pravidla-soutez . Každý účastník soutěže je povinen se seznámit s těmito pravidly, která se pro něj účastí v soutěži stávají závaznými. Pořadatel soutěže je oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na stránce Pořadatele https://www.gnotes.cz/pravidla-soutez nebo přímo v soutěžním příspěvku.
 11. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány Pořadatelovi, nikoliv Meta či Instagramu.

Výherci

 1. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat pravidla soutěže.
 2. Výherci budou ze soutěžících vybráni způsobem, který bude uvedený v daném soutěžním příspěvku porotou složenou ze zástupců Pořadatele.
 3. Výherci budou nejpozději do 7 dnů od uvedeného data konce soutěže vyhlášeni pod soutěžním příspěvkem nebo ve stories profilu pořádajícího soutěž a vyzváni, aby stránku kontaktovali prostřednictvím soukromé zprávy.
 4. Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže, propadá výhra pořadateli.

Výhry

 1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v Soutěžním příspěvku vyhlašujícím příslušnou soutěž.
 2. Každý výherce bude informován o výhře na instagramovém účtu, který soutěž v dané chvíli pořádá, a to cz nebo graspo.cz.
 3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle Pořadatele, nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení. Pořadatel nenese odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.
 4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.
 5. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jinou, ani namísto ní požadovat jiné plnění.
 6. Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům s účastí v soutěži či s užíváním výher.

Práva a povinnosti pořadatele

 1. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si Pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit, pozastavit či zrušit či pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
 2. Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
 3. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
 4. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.
 6. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku Pořadateli výslovný souhlas s tím, aby Pořadatel zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové/instagramové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla Pořadatele.
 7. Bližší podmínky zpracování osobních údajů soutěžících jsou upraveny v podmínkách zpracování zveřejněných na stránce Pořadatele https://www.gnotes.cz/zpracovani-osobnich-udaju

Autorská práva, licence

 1. Odesláním soutěžního příspěvku do soutěže soutěžící prohlašuje, že je jediným nositelem práv ke všem předmětům ochrany podle autorského zákona obsaženým v soutěžním příspěvku, tj. zejména, že je jediným autorem komentáře nebo fotografického díla. Soutěžící prohlašuje, že v soutěžním příspěvku nebyla užita díla či jiné předměty ochrany podle práv k duševnímu vlastnictví jiných osob, že užitím soutěžní fotografie pořadatelem způsobem vyplývajícím z pravidel této soutěže nebudou porušena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nevznikne pořadateli ani jiné osobě škoda a/nebo nemajetková újma, a pro případ, že se tak stane, zavazuje se takovou škodu a/nebo nemajetkovou újmu v plné výši uhradit ve prospěch toho, jemuž vznikla. Odesláním soutěžního příspěvku (fotografie) do soutěže poskytuje soutěžící pořadateli výhradní licenci k užití soutěžního příspěvku a všech předmětů ochrany podle autorského zákona obsažených v soutěžním příspěvku jejich sdělováním veřejnosti všemi způsoby dle § 18 a násl. autorského zákona, včetně sdělování veřejnosti v e-mailových zprávách pořadatele společně s obchodním sdělením, na webových stránkách pořadatele a v dalších komunikačních médiích – tisková média, online-média, televize, rozhlas, jejich rozmnožováním a rozšiřováním rozmnoženin v jakékoli podobě, to vše k reklamním a jiným obdobným účelům bez časového, množstevního či územního omezení; soutěžící poskytuje dále svolení k následné úpravě soutěžního příspěvku (fotografie), spojení s jinými díly a/nebo zařazení do díla souborného nebo audiovizuálního a k jeho užití v takové podobě v rozsahu shora uvedeném; soutěžící poskytuje licenci a svolení bezúplatně.
 2. Pořadatel není povinen poskytnutou licenci využít. Pořadatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí osobě. Soutěžící uděluje pořadateli soutěže svolení ke zveřejnění soutěžního příspěvku a souhlasí s tím, aby soutěžní příspěvek, resp. jeho část byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství v případech, kdy je to obvyklé.

Zveřejnění pravidel

 1. Soutěžící potvrzuje, že se seznámil s obsahem Pravidel pro soutěže na účtech gnotes.cz a graspo.cz Tiskárny GRASPO CZ (rovněž taky „Pořadatel“) a souhlasí s nimi. Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla, budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na stránce https://www.gnotes.cz/pravidla-soutez .

 

Ve Zlíně, dne 30.11.2023